Privacy Statement Muziekvereniging Concordia

Muziekvereniging Concordia, hierna te noemen “Concordia”, statutair gevestigd te Schaijk, gemeente Landerd, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40218169 en bereikbaar via secretaris@concordiaschaijk.nl, verklaart:

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is voornamelijk gericht op de diensten die Concordia online verricht en/of aanbiedt via zijn informatiesystemen en verwerkingsprocessen.
In het kader van de door Concordia verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert Concordia persoonsgegevens van zijn leden. Concordia verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen Concordia geldende doelstellingen en het dienaangaande faciliteren van de vereniging en daaraan verbonden bestuur en leden.
Concordia respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Concordia spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.
Concordia behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS

Concordia verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een contractuele overeenkomst zijnde uw lidmaatschap van Concordia.

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?

Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap door uw clubsecretaris ingevoerd aan de hand van het inschrijfformulier, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de systemen van Concordia.
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn

 • Naam,
 • Adres,
 • Woonplaats,
 • Email adres,
 • Telefoonnummer,
 • Geboortedatum,
 • Geslacht,
 • Bankrekeningnummer,
 • Muziekopleiding,
 • Instrument.

Via de secretaris kunt u uw persoonsgegevens inzien.
Concordia zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten voor de verenigingsdoelstellingen. Daarnaast zal Concordia de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS

Concordia voert een ledenadministratie ten behoeve van de leden. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:

 • • Lidmaatschapsadministratie
 • • Contributie-inning en facturering
 • • Financiële verwerking van declaraties en kostenfacturen van leden
 • • Samenstelling en distributie van de nieuwsbrief naar leden
 • • Concordia specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
 • • Analyse en rapportage van trends, ledensamenstelling, demografie en lidmaatschapsretentie.

Voor deze verwerkingen zijn ook derde partijen betrokken alwaar verwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. Deze overeenkomsten bevatten de afspraken ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de omschrijving en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken verwerkingsdoel.

BEELDMATERIAAL

Concordia kan tijdens repetities, optredens en andere gerelateerde bijeenkomsten, die zij organiseren, of waaraan zij deelnemen, beeldmateriaal maken waarop leden en of omstanders rechtstreeks in beeld worden gebracht, welke gebruikt worden voor publiciteit op onze website of facebookpagina.

UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt zelf uw gegevens controleren en aan laten passen via de secretaris. Uw contactgegevens zijn beschikbaar voor het uitvoeren van de verwerkingsdoelen, voor beheer door uw vereniging en secretaris en in beheer bij het Concordia.
U kunt middels een schriftelijk verzoek aan secretaris@concordiaschaijk.nl de geadministreerde persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen, of laten verwijderen.

VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Op schriftelijk verzoek van u als een lid zal Concordia door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt
Leden die het lidmaatschap opzeggen kunnen ervoor kiezen dat hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na de verplichte bewaartermijn worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.

INZAGE DOOR DERDEN

Concordia zal persoonsgegevens niet delen met derden zonder toestemming van het lid. Concordia zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Concordia treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

Privacy statement Muziekvereniging Concordia.pdf